16" Slim Grey Mouth Vase
$42.00

16" Slim Grey Mouth White Vase- 5" x 15.5"